Friday, 19 June 2015

Makalah Kasumedangan

KATA PANGJAJAP
            Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka hadirat Allah Swt anu atos maparinan kasehatan dimana abdi saparakanca tiasa nyusun makalah anu judulna sejarah kasumedangan
            Teu hilap abdi saparakanca ngahaturkeun nuhun ka sadayana pihak anu atos ngabantos dina penyusunan ieu makalah.
Akhir kata teu aya gading nuteu retak penyusun miharep aya kritik sinareng saranna anu sipatna membangun demi kasempurnaan ieu makalah di edisi kapayun.Sumedang, Maret 2015PENYUSUN
BAB I
MIMITIAN
LATAR BELAKANG MASALAH
Penulisan makalah ieu mangrupa pemaparan ngeunaan Sejarah Kasumedangan beberpa kalungguhan peryogi lianna.Pembahasan husus ngeunaan Sejarah Kasumedangan
Sanggem Sumedang asalna ti “inSUn MEDAL insun maDANGan”,Insun hartina abdi Medal hartina wedal Madangan hartina masihan penerangan janten sanggem Sumedang tiasa hartina “Saya wedal kanggo masihan penerangan”. Kalimah “Insun Medal Insun Madangan” terucap sabot Prabu Tajimalela raja Sumedang Cegah I ningali sabot langit barobah kaayaan caang-benderang ku cahya anu bingkeng jiga karembong (malela) salila tilu dinten tilu wengi. Sanggem Sumedang tiasa oge dicokot oge ti sanggem Su anu hartina sae atawa endah sarta Medang nyaeta wasta sarupa tangkal,Litsia Chinensis ayeuna dipikawanoh minangka tangkal Huru,tiheula tangkal medang seueur tumuwuh subur di dataran luhur dugi ketinggi 700 m ti permukaan laut sepertos perkawis na Sumedang mangrupa dataran luhur.
Tujuan sarta Mangpaat Tujuan penulisan
1. Ngagusar pentingna miapal sejarah Kasumedangan 
2. Ngenalkeun Sajarah Kasumedangan ti mimiti karajaan dugikeun ka jadi kabupatenBAB II
NGABAHAS
I. KAWIT SANGGEM “SUMEDANG”
Sanggem Sumedang asalna ti “inSUn MEDAL insun maDANGan”,Insun hartina abdi Medal hartina wedal Madangan hartina masihan penerangan janten sanggem Sumedang tiasa hartina “Saya wedal kanggo masihan penerangan”. Kalimah “Insun Medal Insun Madangan” terucap sabot Prabu Tajimalela raja Sumedang Cegah I ningali sabot langit barobah kaayaan caang-benderang ku cahya anu bingkeng jiga karembong (malela) salila tilu dinten tilu wengi. Sanggem Sumedang tiasa oge dicokot oge ti sanggem Su anu hartina sae atawa endah sarta Medang nyaeta wasta sarupa tangkal,Litsia Chinensis ayeuna dipikawanoh minangka tangkal Huru,tiheula tangkal medang seueur tumuwuh subur di dataran luhur dugi ketinggi 700 m ti permukaan laut sepertos perkawis na Sumedang mangrupa dataran luhur.
II. KAWIT MIMITI SUMEDANG
Kawit mimiti Sumedang asalna ti Karajaan Tembong Agung anu didirikeun ku Prabu Guru Aji Bodas ( 678 - 721 M ) putra Aria Bima Raksa / Ki Balagantrang Senapati Galuh incu ti Wretikandayun pangadeg Karajaan Galuh. Karajaan Tembong Agung aya di Citembong Bingah Kacamatan Ganeas Sumedang saterusna pindah ka lembur Muhara Desa Leuwi Hideung Kacamatan Darmaraja. Dina mangsa Prabu Tajimalela ( 721- 778 M ) putra ti Guru Aji Bodas di tilas Karajaan Tembong Agung didirikeun Karajaan Sumedang Cegah. Sumedang Cegah hartina taneuh lega anu carang bandingnya” (Su= sae,Medang = lega sarta Cegah = carang bandingannya ).
Mangsa kejayaan Sumedang Cegah dina mangsa pamarentahan Prabu Geusan Ulun (1578 - 1601 M) sabot dina mangsa pamarentahan Pangeran Santri / Pangeran Kusumahdinata I raja Sumedang Cegah ka-8 bapa ti Prabu Geusan Ulun dina ping 22 April 1578 atawa sasih syawal pas pisan kalawan Idul Fitri di Keraton Kutamaya Sumedang Cegah Pangeran Santri nampi opat Kandaga Lante anu dipingpin ku Sanghiang Hawu ataujaya Perkosa,Batara Dipati Wiradidjaya (Nganganan),Sangiang Kondanghapa,sarta Batara Pancar Buanaterong Peot ngabantun pusaka Pajajaran sarta alas parabon kanggo di keser ka pangawasa Sumedang Cegah dina wanci eta sarta dina mangsa eta deui Pangeran Angkawijaya / Pangeran Kusumadinata II dikendang gedekeun minangka raja Sumedang Cegah kalawan gelar Prabu Geusan Ulun minangka nalendra penerus karajaan Sunda Padjajaran sarta Raja Sumedang Cegah ka-9. Sabot dikendang gedekeun minangka raja Prabu Geusan Ulun umurna + 23 warsih ngagantikeun bapana Pangeran Santri anu atos sepuh sarta dina ping 11 Suklapaksa sasih Wesaka 1501 Sakakala atawa ping 8 Mei 1579 M karajaan Pajajaran “Sirna ing bumi” Ibukota Padjajaran labuh ka panangan pasukan Kesultanan Surasowan Banten

Anu ahirna Sumedang meunang warisan wilayah tilas wilayah Padjajaran kalawan wilayahnya ngawengku sakumna Padjajaran sesudah 1527 mangsa Prabu Prabu Surawisesa kalawan wangkid meliputi; Walungan Cipamali (wewengkon Brebes ayeuna) di belah wetan,Walungan Cisadane di palebah kulon,Samudra Hindia palebah Kidul sarta Laut Jawa palebah kaler. Wewengkon anu henteu kaasup wilayah Sumedang Cegah yaktos Kesultanan Banten,Jayakarta sarta Kesultanan Cirebon. Ditingali ti lega wilayah kakawasaan na,wilayah Sumedang Cegah tiheula ampir sami kalawan wilayah Jawa Kulon ayeuna henteu kaasup wilayah Banten sarta Jakarta kajabi wilayah Cirebon ayeuna barobah kaayaan haturan Jawa Kulon. ku kituna Prabu Geusan Ulun mendapat restu ti 44 pangawasa wewengkon Parahiyangan anu diwangun ti 26 Kandaga Lante,Kandaga Lante nyaeta sarupaning Sirah anu hiji tingkat langkung luhur ti dina Cutak (Camat) sarta 18 Umbul kalawan cacah saloba + 9000 umpi. Pamasihan pusaka Padjajaran dina ping 22 April 1578 ahirna ditetepkeun minangka dinten janten na Kabupaten Sumedang.
Kajadian penobatan Prabu Geusan Ulun minangka Cakrawarti atawa Nalendra mangrupa kabebasan Sumedang kanggo mengsejajarkeun diri kalawan karajaan Banten sarta Cirebon. Hartos peryogi anu kaeusi dina kajadian eta ialah parnyataan yen Sumedang barobah kaayaan ahli waris sarta penerus anu sah ti kakawasaan Karajaan Pajajaran di Bumi Parahiyangan. Pusaka Pajajaran sarta sababaraha atribut karajaan anu dibawa ku Senapati Jaya Perkosa ti Pakuan ku sorangan dijadikeun buktos sarta pakakas legalisasi ayana Sumedang,sami perkawis na kalawan pusaka Majapahit barobah kaayaan tawis keabsahan Demak sarta Mataram.
III. TI MANGSA KARAJAAN KA MANGSA KABUPATEN
Dina warsih 1601 Prabu Geusan Ulun wafat sarta digantikeun ku putra na Pangeran Aria Soeriadiwangsa,dina mangsa Aria Soeriadiwangsa kakawasaan Sumedang Cegah di wewengkon atos mudun sarta Mataram ngalakukeun perluasan wilayah ka saniskanten penjuru lemah cai kaasup ka Sumedang. Dina wanci eta Sumedang Cegah atos henteu ngagaduhan kakiatan kanggo ngalawan anu ahirna Pangeran Aria Soeriadiwangsa mios ka Mataram kanggo nyatakeun Sumedang barobah kaayaan haturan wilayah Mataram dina warsih 1620. Wilayah tilas karajaan Sumedang Cegah digantian wasta barobah kaayaan Priangan anu asalna ti sanggem “Prayangan” anu hartina wewengkon anu asalna ti pamasihan anu muncul ti hate anu cios sarta Pangeran Aria Soeriadiwangsa diangkat barobah kaayaan Bupati Sumedang kahiji sarta dibere gelar Rangga Gempol I (1601 - 1625 M). Sumedang barobah kaayaan haturan ti wilayah Mataram margi Pangeran Aria Soeriadiwangsa I mengganggap ; 1. Sumedang atos lemah ti sagi kamiliteran,2. menghindari serangan ti Mataram margi wanci eta Mataram memperluas wilayah kakawasaan na ti sagi kakiatan Mataram langkung kiat batan Sumedang sarta 3. menghindari deui serangan ti Cirebon sarta VOC. Sultan Agung saterusna ngabagi-kanggo wilayah Priangan barobah kaayaan sababaraha Kabupaten anu sewang-sewang dikepalai saurang Bupati,kanggo disangukeun para bupati diangkat saurang Bupati Wadana. Pangeran Rangga Gempol I nyaeta Bupati Sumedang anu merangkap minangka Bupati Wadana Priangan kahiji (1601 - 1625M).
Anu ahirna wilayah Sumedang Cegah dina mangsa Prabu Geusan Ulun barobah kaayaan wilayah Sumedang ayeuna. Berakhirlah atos karajaan Sunda pamungkas Sumedang Cegah di Jawa Kulon Sumedang ngasupan era anyar yaktos Kabupaten dina warsih 1620 dugi ayeuna. Saprak barobah kaayaan Kabupaten,Bupati anu mingpin Sumedang dugi warsih 1949 mangrupa turunan langsung ti Prabu Geusan Ulun (tingal mangsa pamarentahan) nanging dina warsih 1773 - 1791 anu barobah kaayaan Bupati Sumedang nyaeta Bupati penyelang / samentara ti Parakan Muncang. Ngagantikeun putra Bupati Surianagara II anu tacan nyejek sawawa Rd. Djamu atawa kakoncara minangka Pangeran Kornel.
IV. LOKASI IBUKOTA KARAJAAN SARTA KABUPATEN ( 678 - 1706 M )
TILAS IBUKOTA KARAJAAN


1. Tembong Agung  Leuwi Hideung Darmaraja 678 - 893 - Prabu Guru Aji Bodas
- Prabu Tajimalela.
- Prabu Lembu Agung
- Raja Tembong Agung.
- Raja Sumedang Cegah 1
- Raja Sumedang Cegah 2
2. Ciguling Pasanggrahan Sumedang Selatan 893 - 1530 - Prabu Gajah Agung.
- Prabu Pagulingan.
- Sunan Guguling.
- Prabu Tirtakusumah.
- Nyi Emas Patuakan
- Raja Sumedang Cegah 3
- Raja Sumedang Cegah 4
- Raja Sumedang Cegah 5
- Raja Sumedang Cegah 6
- Raja Sumedang Cegah 7
3. Kutamaya Padasuka 1530  - 1578 Ratu Pucuk Umum / Pangeran Santri - Raja Sumedang Cegah 8
4. Dayeuh Luhur Ganeas 1578 - 601 Prabu Geusan Ulun - Raja Sumedang Cegah 9
TILAS IBUKOTA KABUPATEN 

 NAMA TEMPAT TAHUN MASA PAMARENTAHAN
1. Tegal Kalong  Sumedang Utara 1601 - 1625 Rangga Gempol I.
2. Canukur Sukatali  -  Situraja 1601 - 1625 Rangga Gede
3. Parumasan 1625  - 1633 Rangga Gede.
4. Tenjo Laut Cidudut Conggeang 1633  - 1656 Rangga Gempol II
5. Sulambitan Sumedang Selatan 1656  - 1706 Pangeran Panembahan
6. Regol Wetan Sumedang Selatan 1706  sekarang Dalem Adipati Tanumadja


MANGSA PAMARENTAHAN
RAJA SARTA BUPATI SUMEDANG

I. MANGSA KARAJAAN.
1. Prabu Guru Aji Bodas (Raja Tembong Agung) 678  - 721
2. Batara Tuntang Buana / Prabu Tajimalela. 721 -  778
3. Jayabrata / Prabu Lembu Agung 778 - 893
4. Atmabrata / Prabu Gajah Agung. 893 - 998
5. Jagabaya / Prabu Pagulingan. 998 - 1114
6. Mertalaya / Sunan Guguling. 1114 - 1237
7. Tirtakusuma / Sunan Tuakan. 1237 - 1462
8. Sintawati / Nyi Emas Ratu Patuakan. 1462 - 1530
9. Satyasih / Ratu Inten Dewata Pucuk Umum 1530 - 1578
( saterusna digantikeun ku salakina Pangeran Kusumadinata I / Pangeran)
VI. MASA REPUBLIK INDONESIA
32. Tumenggung Aria Suria Kusumahdinata / Dalem Aria. 1945 – 1946
33. R. Hasan Suria Sacakusumah. 1946 – 1947
34. R. Tumenggung Mohammad Singer. 1947 – 1949
35. R. Hasan Suria Sacakusumah. 1949 – 1950
(Bupati terakhir keturunan langsung leluhur Sumedang)
BAB III
PANUTUP
Sajarah kasumedangan dimimiti ti karajaan dugi ayeuna barobah kaayaan kabupaten kedah urang lestarikan margi sumedang nyaeta haturan ti sajarah taneuh sunda sarta haturan ti khasanah wewengkon nagara republik Indonesia

0 comments:

Post a comment